سایت استخدامی کار118 مرجع آگهی های استخدام

بانک کارآفرین در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از هفت رده شغلی جهت واحد امنیت اطلاعات، دارای شرایط ذیل در تهران و حومه دعوت به همکاری می‌‍‌نماید:

 

شناسه شغل عنوان شغلی مهارت و دانش تخصصی شرایط عمومی
101 راهبر تجهیزات امنیتی
 • توانایی نصب، راه اندازی، عیب یابی/رفع عیب و بهینه سازی پیکربندی حداقل 2 نوع از تجهیزات ذیل:

 

 • SIEM Solutions
 • Intrusion Detection and Prevention Systems
 • Web Application Firewalls
 • Database Activity Monitoring tools

 

 • آشنایی با مفاهیم و اصول امنیت سایبری
 • شنایی با مفاهیم، پروتکل ها و روش های امن سازی ارتباطات شبکه ای
 • آشنایی با انواع روش ها و ابزارهای پایش عملکرد تجهیزات شبکه ای، جمع آوری و مدیریت لاگ
 • مهارت بررسی و تحلیل ترافیک شبکه های رایانه ای
 • آشنایی با تهدیدات و آسیب پذیریهای سایبری و حمالت شبکه ای مرتبط با آنها
 • آشنایی با انواع ساز و کارهای کنترل دسترسی در سطح شبکه و میزبان
 • توانایی مدیریت سیستم عامل لینوکس
 • آشنایی با فرایندها و رویه های رسیدگی و رویارویی با حوادث امنیت سایبری
 • توانایی در امن سازی و اعمال خطوط پایه امنیتی در تجهیزات امنیتی
 • توانایی مدیریت و انجام وظایف محوله در شرایط بحرانی و پراسترس

 • توانایی مشارکت در فعالیتهای گروهی

 • برخورداری از مهارتهای ارتباطی مناسب

 • توانایی و عالقه به افزایش سطح دانش و مهارتهای فردی

 • آشنایی با زبان انگلیسی حداقل در سطح Intermediate

 • حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط

 • حداکثر سن 35 سال

 • ساکن تهران و حومه

 • استخدام به صورت تمام وقت

 • جنسیت: مرد

 • ساعت کاری: حضور در نوبت کاری صبح و آنکال در سایر نوبت های کاری

102 راهبر زیر ساخت شبکه
 • مهارت راهبری سیستم عاملهای لینوکس
 • مهارت راهبری سیستم عاملهای ویندوز
 • مهارت راهبری سرویسهای زیرساختی مایکروسافتی
 • آشنایی با زیر ساخت های مجازیسازی و چگونگی مدیریت آنها
 • آشنایی با انواع روش ها و ابزارهای پایش عملکرد سیستم عامل ها، سرویس های شبکه ای و زیرساخت های مجازی سازی
 • توانایی امن سازی سیستم عامل ها، زیر ساخت های مجازی سازی و سرویس های زیرساختی
 • آشنایی با مقدمات نگهداری از دیتا سنتر
 • آشنایی با روش ها و ابزارهای پشتیبان گیری و بازیابی نسخ پشتیبان
 • مهارت پایش و اعمال تنظیمات در راستای بهبود بازدهی سرور ها و سرویس های زیرساختی

 • مهارت در عیب یابی و برطرف نمودن آنها

 • دانش بررسی و تحلیل گزارشات حاصل از ابزاری های پایش در راستای عیب یابی، کنترل، بهبود و تعیین نیازمندی های جدید

 • توانایی مدیریت و انجام وظایف محوله در شرایط بحرانی و پراسترس
 • توانایی مشارکت در فعالیتهای گروهی
 • برخورداری از مهارتهای ارتباطی مناسب
 • توانایی و علاقه به افزایش سطح دانش و مهارتهای فردی
 • آشنایی با زبان انگلیسی حداقل در سطح Intermediate
 • مدرک تحصیلی: حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی یا مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات از دانشگاههای سراسری کل کشور و آزاد اسلامی تهران
 • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
 • حداکثر سن 35 سال
 • ساکن تهران و حومه
 • استخدام به صورت تمام وقت
 • ساعت کاری: حضور در نوبتکاری صبح و آنکال در سایر نوبت های کاری
201 تحلیلگر رخدادهای امنیتی - سطح 1
 • آشنایی با مراحل عمومی حمالت سایبری
 • آشنایی با دسته بندیهای مختلف حملات و رخدادهای امنیتی
 • آشنایی با روشهای تجزیهوتحلیل ترافیک شبکه
 • توانایی بررسی لاگ ها و سوابق تولید شده توسط زیرساخت های فناوری اطلاعات به منظور شناسایی رخدادهای امنیتی
 • آشنایی با ابزارهای تحلیل و همبسته سازی رخدادهای امنیتی
 • آشنایی با آسیب پذیریها، تهدیدات امنیتی و حمالت سایبری مرتبط با آنها
 • آشنایی با سیستم عاملهای windows یا Linux و سرویسهای زیرساختی
 • توانایی گزارشنویسی و مستندسازی رخدادها، آسیب پذیری ها و تهدیدات امنیتی
 • توانایی مدیریت و انجام وظایف محوله در شرایط بحرانی و پراسترس
 • توانایی مشارکت در فعالیتهای گروهی
 • برخورداری از مهارتهای ارتباطی مناسب
 • توانایی و علاقه به افزایش سطح دانش و مهارتهای فردی
 • آشنایی با زبان انگلیسی حداقل در سطح Intermediate
 • حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط
 • حداکثر سن 35 سال
 • ساکن تهران و حومه
 • استخدام به صورت تمام وقت
 • جنسیت: مرد
 • ساعت کاری: نوبتکاری به صورت گردشی در سه نوبت صبح، عصر و شب
202 تحلیلگر رخدادهای امنیتی - سطح 2
 • آشنایی با انواع لاگ های سیستمی و توانایی تحلیل آنها
 • توانایی تحلیل و تعیین روش های رویارویی با رخدادها و حوادث امنیتی
 • توانایی ارزیابی و تعیین روش های ترمیم یا کاهش آسیب پذیری های امنیتی
 • توانایی طراحی سناریوهای پایش تهدیدات امنیتی و پیاده سازی آنها در ابزارهای مربوطه
 • آشنا به زبان های اسکریپت نویسی
 • تجربه کاری در حداقل دو مورد از زمینه های :1) مهندسی معکوس 2) تحلیل بدافزار 3) رایانش قانونی
 • توانایی گزارش نویسی و مستندسازی رخدادها، آسیب پذیری ها و تهدیدات امنیتی
 • توانایی مدیریت و انجام وظایف محوله در شرایط بحرانی و پراسترس
 • توانایی مشارکت در فعالیتهای گروهی
 • برخورداری از مهارتهای ارتباطی مناسب
 • توانایی و علاقه به افزایش سطح دانش و مهارتهای فردی
 • آشنایی با زبان انگلیسی حداقل در سطح Intermediate
 • مدرک تحصیلی: حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی یا مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات از دانشگاههای سراسری کل کشور و آزاد اسلامی تهران
 • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
 • حداکثر سن 35 سال
 • ساکن تهران و حومه
 • استخدام به صورت تمام وقت
 • ساعت کاری: حضور در نوبتکاری صبح و آنکال در سایر نوبت های کاری
301 کارشناس مهندسی و معماری امنیت اطلاعات
 • آشنایی با مفاهیم، استانداردها و به روش های مدیریت و حاکمیت امنیت اطلاعات
 • آشنایی با تکنیکها و روشهای توسعه امن نرم افزار و معماری امنیت نرم افزارها
 • توانایی تدوین خط مشی و رویه های اجرایی در حوزه امنیت اطلاعات
 • توانایی طراحی و تدوین فرآیندهای امنیت اطلاعات
 • توانایی طراحی و سنجش نشانگرها و شاخص های ارزیابی عملکرد و ریسک
 • آشنایی با چارچوب ها و متدولوژی های ارزیابی مخاطرات امنیتی
 • آشنایی با مفاهیم، اصول و چارچوب های مدیریت مخاطرات عملیاتی در صنعت بانکداری
 • توانایی تعیین راهکارهای مقابله با مخاطرات امنیتی و تدوین طرح های کاهش مخاطرات.
 • توانایی مشارکت در فعالیتهای گروهی
 • برخورداری از مهارتهای ارتباطی مناسب
 • توانایی و علاقه به افزایش سطح دانش و مهارتهای فردی
 • آشنایی با زبان انگلیسی حداقل در سطح Intermediate
 • مدرک تحصیلی: حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی یا مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات از دانشگاههای سراسری کل کشور و آزاد اسلامی تهران
 • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
 • حداکثر سن 35 سال
 • ساکن تهران و حومه
 • استخدام به صورت تمام وقت
302 کارشناس ارزیابی فنی امنیت اطلاعات
 • آشنایی با مفاهیم، استانداردها و به روشهای امنیت اطلاعات
 • آشنایی با روشهای ارزیابی اثربخشی کنترلهای امنیتی
 • آشنایی با تهدیدات و آسیب پذیریهای امنیتی و روشهای عملی سوءاستفاده از آنها
 • توانایی انجام ممیزی فنی و انجام آزمون های نفوذپذیری در محدوده تجهیزات شبکه، سیستم عامل، پایگاه داده، نرم افزار و سرویسهای زیرساختی
 • آشنایی با ابزارهای و متدولوژی های پویش و ارزیابی آسیب پذیری و آزمون نفوذپذیری
 • آشنایی با زبانهای برنامه نویسی و اسکریپت نویسی، کاربردی در حوزه امنیت مانند Peyton و Perl
 • توانایی مشارکت در فعالیتهای گروهی
 • برخورداری از مهارتهای ارتباطی مناسب
 • توانایی و علاقه به افزایش سطح دانش و مهارتهای فردی
 • آشنایی با زبان انگلیسی حداقل در سطح Intermediate
 • مدرک تحصیلی: حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات از دانشگاههای سراسری کل کشور و آزاد اسلامی تهران
 • توانایی گزارش نویسی و مستند سازی
 • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
 • حداکثر سن 35 سال
 • ساکن تهران و حومه
 • استخدام به صورت تمام وقت
401 کارشناس کنترل پروژه
 • تسلط بر اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • تسلط بر استفاده از نرم افزارهای مدیریت پروژه مانند Microsoft Project یا Primavera
 • تسلط بر مستندسازی، تهیه گزارشهای کارشناسی و مدیریتی و مدل سازی فرایندها
 • آشنایی با اصول و مفاهیم مدیریت پروژه های چابک
 • آشنایی با متدولوژی ها و چارچوب های مدیریت پروژه مانند PRINCE2 و
 • PMBOK
 • آشنایی با مباحث مدیریت و بازمهندسی فرآیندهای کسب وکار
 • آشنایی با مفاهیم و روش های کنترل و تضمین کیفیت
 • توانایی تشخیص، تحلیل و ریشه یابی مشکالت پروژه ها
 • حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط
 • حداکثر سن 35 سال
 • ساکن تهران و حومه
 • حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی صنایع یا سایر رشته های مرتبط
 • استخدام به صورت تمام وقت
 • برخوردار از مهارتهای ارتباطی مناسب
 • توانایی مشارکت در فعالیتهای گروهی
 • توانایی پیشبرد وظایف به صورت مستقل و فعال
 • آشنایی با زبان انگلیسی حداقل در سطح Intermediate

 

 

لطفاً پس از تکمیل فرم، نام فایل را مطابق قالب ذیل تغییر داده و حداکثر تا تاریخ 96/7/30 در 2 فرمت Word و PDF به آدرس پست الکترونیکی [email protected] ارسال نمایید.

به عنوان نمونه:

[Surname] - [Name].pdf [Surname] - [Name].docx

Mohammadi - Ali.pdf Mohammadi - Ali. docx

عنوان (Subject) پست الکترونیکی خود را براساس اولویت­‌های (priority) شغلی انتخاب شده و طبق قالب ذیل تعیین نمایید.

برای نمونه عنوان ایمیل ارسالی کاربری که دو اولویت اول خود را انتخاب کرده به قرار زیر است:

Pri1: [شناسه شغل]- Pri2: [شناسه شغل]

Pri1: 301- Pri2: 101

هرگونه درخواست خارج از چارچوب و فرمت ارائه شده در این سند یا ارسال به سایر آدرس‌­های پست الکترونیک، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

جهت دریافت فرم PDF شرایط اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم ثبت‌نام اینجا کلیک نمایید.

 

اطلاعات شغل
مرتبط با کارجو
 • جنسیت: مرد
 • خدمت: مهم نیست
 • تاهل: مهم نیست
 • تحصیلات: لیسانس
دیدگاه ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

captcha-image
در حال بارگزاری...
ارتباط با کارفرما