سید محمد بطحایی در حاشیه مراسم رونمایی از سند فرهنگی و اجتماعی در مورد وضعیت سه ساله شدن آموزش فنی و حرفه ای در دوره متوسطه دوم بیان نمود: با این تغییر ما به نیروی انسانی در بخش هنر آموز و آموزش های فنی و حرفه ای نیاز بیشتری داریم .
وی ادامه داد: سعی می کنیم در کنار خروجی های نیروی انسانی که در چهار سال آینده موجب می شود تعداد قابل توجهی از همکاران بازنشسته شوند برنامه ریزی داشته باشیم. وزیر آموزش و پرورش گفت: با وجود این شرایط برنامه جامع نیروی انسانی در حال تهیه شدن است و اگر ظرفیت فعلی دانشگاه شهید رجایی توانایی تامین مستقیم این نیرو را نداشته باشد با تفاهم نامه ای که بین این دانشگاه یا سایر دانشگاه ها با تجربه آموزش های تربیت معلم وجود دارد، کار را پیش می بریم.

باید کمبود نیرو جبران شود
بطحایی عنوان کرد: امیدواریم برای جبران کمبود ظرفیت دانشگاه شهید رجایی با سایر دانشگاه هایی که در حوزه های آموزش های فنی و حرفه ای به ویژه دانشگاه جامع علمی و کاربردی و فنی و حرفه ای، قرارداد منعقد نموده به طور کوتاه مدت این کمبود نیرو را جبران نمائیم.
وی در پاسخ به این سوال که کمبود نیرو با سه ساله شدن هنرستان ها در چه شرایطی قرار می گیرد؟، بیان کرد: این کمبود شیب نسبتا زیادی در آموزش فنی و حرفه ای پیدا خواهد کرد ما به خصوص در بین دانش آموزان پسر با این کمبود قابل توجه مواجه هستیم و امیدواریم با انعقاد تفاهم نامه و استفاده از ظرفیت سایر دانشگاه های تربیت معلم این مساله را رفع نمائیم.

اختلاف نظر برای جذب نیرو در آزمون استخدامی
بطحایی در مورد وضعیت برگزاری آزمون استخدامی گفت: صحبت های مقدماتی انجام گرفته تا در اواخر دی ماه آزمون استخدامی را برگزار نمائیم اما تاریخ دقیق آن منوط به تایید سازمان امور استخدامی است که تا دو هفته آینده مشخص خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: با سازمان اداری و استخدامی اختلاف نظر در تعداد جذب نیرو داریم که این مساله باید برطرف گردد و به عددی ثابت برسیم و براساس آن ظرفیت، آزمون برگزار گردد.

پیگیر تبدیل وضعیت نیروها هستم

وزیر آموزش و پرورش در مورد تبدیل وضعیت نیروهای آموزش و پرورش گفت: تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی ها و قراردادی ها که حدود ۱۲ نفر هستند مورد پیگیریاست و امیدواریم بتوانیم موافقت دولت را برای تبدیل وضعیت پیمانی ها به رسمی و قراردادی ها به پیمانی جلب کنیم. وی ادامه داد: امروز پاسخ صریحی که همکاران قراردادی و پیمانی بتوانند دریافت کنند، ندارم و در حال پیگیری هستیم.